Johtaminen, organisointi ja kommunikointi

Yritykset ovat työnjaollisia, hajautuneen tiedon ja tietämyksen systeemejä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole täydellistä ja yksityiskohtaista kuvaa toiminnasta, toimintaympäristöstä ja meneillään olevista muutoksista. Yhteisinnovoinnin ja yhteiskehittämisen metodeilla on mahdollista laajentaa ja rikastaa näkemystä ja yhteistä ymmärrystä toiminnasta ja yrityksen toimintakäytäntöjen kehittämisestä.

Yritysten ja organisaatioiden käytännöt ja toimintatavat kehittyvät kokemusperäisesti, yrityksen ja erehdyksen metodilla. Päätöksenteon pohjana ovat usein tiedostamattomat ja julkilausumattomat, ajan myötä omaksutut liiketoimintareseptit ja oletukset. Toimintakäytäntöjen kehittäminen edellyttää etäisyyden ottamista perinteisiin ajattelumalleihin ja käytänteisiin sekä tietoisuuden lisäämistä vaihtoehtoisista optioista. Systemics on kehittänyt joukon menetelmiä ja menettelytapoja, jotka palvelevat reflektiivisyyden lisäämistä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tiedostamista yrityksen päätöksenteossa ja toiminnassa.
Johtamisessa ja organisoimisessa on pohjimmiltaan kyse kommunikoimisesta. Yrityksen sisäisen ja ulkoisen kommunikointikyvyn kehitystä voidaan tukea yhdistämällä yhteisinnovoinnin menetelmä, suunnittelutieteellinen lähestymistapa ja taidelähtöiset menetelmät.

Yhteisinnovoinnin kohteita ja muotoja

  • Yhteistoimintakäytäntöjen ja toimintatapojen kehittäminen
  • Yrityksen tai organisaation kommunikointi-, palvelu- ja suorituskyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen
  • Muutos-, tieto- ja innovaatiojohtamisen käytännöt ja menettelytavat
  • Liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen
  • Taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen.

Syventävää lisätietoa

Taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen

Julkaisuja - Systemics – Systemic investigations & innovations, Tapio Koivisto

Lisätietoa, julkaisuja

Toimintakäytäntöjen uudelleenmuotoilua ja yhteiskehittämistä käsitteleviä julkaisuja.

Kirjasto
Systemics – Systemic investigations & innovations - Tapio Koivisto, Tampere

Kerron mielelläni lisää

Tarvitsetteko tukea innovaatio- tai yhteiskehittämisprojektiin?

Ota yhteyttä